Svensk juristsida – sök advokat och jurist på nätet

Detta är en fakta- och nyttosida som länkar till relevanta områden inom juridiken. Här kan du få hjälp att lösa just ditt juridiska problem. Eller kanske bara komma i kontakt med andra jurister. Här länkas till jurister, advokater och konsulter samt andra rådgivare inom jurist-branschen. Även domare, åklagare och andra myndighetspersoner har nytta advokat- och juristportalen. Portalen för samman svenska advokater, jurister och andra rättsvetare till en och samma plattform för utbyte tjänster och information.

Juristens arbetssätt – juristbyrån – rättsdogmatiken

En jurist, en advokat eller en rådgivare i juridiska frågor – arbetar vanligen på en advokatfirma eller en juristbyrå – har lärt sig lagen genom studier på akademisk nivå antingen på juristlinjen eller fristående kurser i rättsvetenskap och handelsrätt. Studiernas rör sig inom det juridiska ämnesområdet med grundläggande juridiska kunskaper och rättsfilosofi med den rättsdogmatiska metoden och kanske mer praktiska övningar såsom rättegångsspel och seminarieformer. Juridikstudierna varvas med praktiska tillämpningsmoment i kombination med abstrakta juridiska teorier och kunskap för att lösa specifika individuella problem. Ofta krävs dessa moment för att man ska bli en duktig advokat och jurist. Erfarenheten får man i praktiken genom tingsnotarietjänst eller praktik på en advokatfirma eller en juristbyrå.

 

De traditionella juridiska rättskällorna – domstolarna

Rättskällorna som används inom juridiken är först och främst naturligtvis lagen, som är den viktigaste rättskällan. De svenska förarbetena har också traditionellt sett haft en stark ställning i svensk rätt, i dessa kan man se hur lagstiftaren tänkte när han skrev lagen. Vilka motiv som ligger bakom vissa avväganden och hur tillämpningen av lagen bör vara. Lagen i sig är ju ofta kortfattad och ger inga tydliga svar alltid. Domstolspraxis har de senaste åren fått allt större betydelse. En anledning kan vara EU-rätten. Domstolarnas jurister skapar lagen genom att de kompletterar lagen ofta som sagts sparsamma utformning. Domstolsavgöranden, särskilt prejudikat från de högsta domstolarna, blir sedan vägledande och följs av de som har att tillämpa den. Sist men inte minst kommer den juridiska doktrinen som utgörs av den juridiska litteraturen i olika rang. Här avses i första hand den auktoritära doktrinen som har fått karaktären av en rättskälla bland annat då domstolarna använder den. Jurister och advokater systematiserar sedan dessa rättskällor, tolkar dem och gör sedan en bedömning om utfallet. eller lägger upp en strategi för sin klient.

 

Lag och rätt

Lagen uppställer uppföranderegler för medborgarna. Samhället ska upprätthålla ordning och stabilitet i politiska och sociala myndigheter samt skipa rättvisa. Lagen ställer som sagt upp uppförande reglerna i samhället och om de inte följs följer sanktioner som kan återfinnas i lagboken och i olika rättsprinciper som utvecklats. Domstolarnas avgörandet blir som ovan nämnts allt viktigare. Juristernas makt är idag starkare än någonsin. Juristerna skapar lagen.

 

Försäkringar och försäkringspremie

Försäkring – ersättning från försäkringsbolaget – kontakta en försäkringsjurist

Riskhantering i olika former har länge stått i samhällets fokus och varit föremål för räddningsaktioner av olika slag. Innan det fanns försäkringsbolag hjälptes man åt att begränsa olika former av skador som hade lite mer samhällelig och gemensam karaktär. Bränder står även i dag för de största ekonomiska skadorna i samhället och har alltid varit det största problemet. I varje fall sett ur försäkringsrättsliga ögon.

Brandstoder utvecklades kring medeltiden där man lade av pengar i en pott, potten gick sedan till den vars hus och egendom branden hade härjat. På 1700-talet togs brandsstodplikten upp i lag och sen dess har försäkringen utvecklats i et allt raskare tempo, inte minst under 1900-talet med försäkringsavtalslagarna. De nordiska ländernas lagar på försäkringsområde stämmer i allt väsentligt överens och tillkom också i nordiskt samarbete.

 

Försäkring och ersättning för skada, personskada och egendomsskada

Försäkringsavtalslagen drar upp linjerna för försäkringsavtalet och villkoren mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Parternas inbördes rättigheter och skyldigheter. Försäkringsavtalslagen är till stor del tvingande eftersom försäkringsbolagen ofta är sakkunniga, själva har formulerat villkoren, har det ekonomiska överläget, premiernas värde är svåra att bedöma för försäkringstagaren och villkoren i försäkringsavtalet är ofta svårbegripliga. Man har varit konsumentvänlig och likaså är också domstolarna när de bedömer försäkringsfall. Försäkringsvillkoren tenderar att tolkas extensivt. Det extensiva tolkningsförfarandet tar sikte på den svagare parten och man tolkar villkoren utöver dess ordalydelse något, detta görs för att konsumenten inte ska drabbas för hårt. Samtidigt på andra sidan står försäkringsbolagets vinstintresse och försäkringskollektivet som i slutänden betalar högre premie för en extensiv tolkning av villkoren.

När man tolkar restriktivt gör man det med samma motiv som ovan men omvänt. Man har resonerat som så att försäkringskollektivet skulle få en premieökning om vissa försäkringstagare hade en ovanligt hög skadefrekvens. Dessutom måste ju försäkringsbolag som alla andra privata vinstdrivande företag tjäna pengar. Försäkringsbolag sysslar inte med välgörenhet och det är kanske tur att försäkringsmarknaden är reglerad. Försäkringsbolagen har starkt varit emot varje lagändring i försäkringsavtalslagarna eftersom lagändringarna ofta kompletteras med konsumentskydd. Det är ju faktiskt bara tänkbart att försäkringsbolagets åtagande träder in överhuvudtaget.

 

Försäkringsavtalslagen 2005:104 – svensk rätt lagar och bestämmelser

Försäkringsavtalslagen inleds med att ange bestämmelserna och innehållet i lagen. Bestämmelserna i kap. 2-9 innehåller bestämmelser för individuell försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt. Skadeförsäkringen tecknas hos ett försäkringsbolag, som granskas av finansinspektionen.

Försäkringsavtalslagen kap. 2-7 innehåller konsumentförsäkringen. I kap. 8 finns företagsförsäkringen och i kap. 9 finns tredjemansbestämmelser i försäkring som avser skada. Bestämmelser om gruppförsäkring finns i kap. 17 och kollektivavtalsgrundad försäkring i kap. 19.

 

Personförsäkring med sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring

Personförsäkringen innefattar sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring. Bestämmelserna finna i den nya försäkringsavtalslagen i lagen kap. 10-16 där individuell livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Personförsäkringen tecknas hos ett försäkringsbolag.

Personförsäkringen tecknas på försäkringstagarens eller någon annans liv och hälsa. Som personförsäkring räknas inte avbrottsförsäkring för näringsidkare där försäkringsersättningen helt eller delvis ska beräknas efter verkliga utgifter och förluster. Premiebefrielseförsäkring räknas som sjukförsäkring, även om den ingår i ett liv- och olycksfallsförsäkringsavtal.

 

Försäkringsavtalslagen – vattenskada, skada, försäkringsbolag

Försäkringsavtalet är unikt till sin karaktär kan man säga och det medför även vissa implikationer vid avtalsbrott som inte är karaktäristiska för ett vanligt avtal. Försäkringsavtalet är mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren och försäkringsbolaget har tagit risken för försäkringstagaren om något riskmoment som står i försäkringsvillkoren skulle aktualiseras, dvs. att risken som försäkringsbolaget har stått realiseras och det så kallade försäkringsfallet inträffar.

Har du fått vattenskada, brandskada, eller krockat bilen och vägrar försäkringsbolaget ersättning eller vill de göra en nedsättning som inte är skälig. Då kan du överklaga försäkringsbolagets beslut. Acceptera aldrig det första budet utan köpslå och pruta uppåt precis som med vilken försäljare som helst. Ha dock välgrundade argument som du kan styrka på olika sätt.

 

Försäkringsbolagens skyldighet är främst att informera om försäkringen och betala ut ersättning om försäkringsfallet inträffar

Brandskador stora skador varje år

Försäkringsavtalet är inte ömsesidigt i egentlig mening som ett vanligt avtal. Försäkringsbolaget har formulerat villkoren ensidigt och det är inte ens säkert att deras åtagande inträder Åtagandet är negativt då det först inträder först när försäkringsfallet inträffar. För att försäkringsfallet över huvud taget ska accepteras får inte någon väsentlig förpliktelse i försäkringsavtalet, så att försäkringsbolagets ansvar begränsas, åsidosättas. Konsekvensen blir ofta ekonomisk för försäkringstagaren.

 

Kontakta försäkringsbolaget – anmäla skada, betala premien – vänta på ersättning

Försäkringstagaren måste erlägga premien försäkringen. Det är försäkringstagarens viktigaste förpliktelse enligt försäkringsavtalet. Försäkringsavtalslagens regler är också tydliga på hur premien ska betalas, dock inte dess nivå. Försäkringspremiens storlek är också beroende av var försäkringstagaren bor och försäkringspremien är exempelvis dyrare i storstäder där risker är högre och skador mer frekventa som Stockholm och Göteborg. Skillnaderna kan vara stora.

Påföljdssystemet inom vid försäkringsåsidosättanden skiljer sig från ett avtalsbrott i vanlig ordning vid exempelvis ett köp av varor enligt avtalsrättsliga principer. Någon skadeståndsskyldighet för försäkringstagaren finns över huvud taget inte. Vissa ageranden från försäkringstagaren kan dock göra att han misstänkt för bedrägeribrott. I regel träder olika nedsättningsgrunder in som påverkar försäkringstagarens ersättning. Nedsättning kan i princip göras med hela försäkringsbeloppet och därför blir liknande bestämmelser en form av omfattningsvillkor.